لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آب و هواشناسیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
آب و هواشناسیدکتری تخصصی1395/08/16فعال
آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)دکتری تخصصی1390/09/05منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینهدکتری تخصصی1390/09/05منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهریدکتری تخصصی1390/09/05منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکدکتری تخصصی1390/09/05منسوخ