لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18منسوخ