لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/03فعالبازنگری
مدیریت رسانهدکتری تخصصی1396/09/19فعالبازنگری
مدیریت رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/09/08منسوختدوین
مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوین
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگری
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.