لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/11/27فعالبازنگری
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/12/18فعالبازنگری
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1392/12/18فعالبازنگری
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20منسوختدوین
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخبازنگری
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگری
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخبازنگری
مهندسی معماری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوین
مهندسی معماری منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/26فعالبازنگری
مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.