لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخ
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/11/27فعال
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/12/18فعال
مهندسی معماری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعال
مهندسی معماری منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/26فعال
مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعال
مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعال
مهندسی معماری گرایش مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعال
مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعال
مهندسی معماری گرایش پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعال