لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوخ
حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
دریا نوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01فعال
دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوخ
دریانوردی - بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعال
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوخ
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعال
سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
علمی - کاربردی ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوخ
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1395/11/11فعال
علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعال
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعال
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعال
عمران آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته1384/11/15منسوخ
عمران آب شناسیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوخ
عمران ـ آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ آبشناسیکاردانی ناپیوسته1372/02/19منسوخ
عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
عمران ـ امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوخ
عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایشکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران پیش ساخته ها (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1372/10/26منسوخ
عمران – ساختمانهای آبیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش سدکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش شبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخ
مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته1390/06/19فعال
مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی ایمنی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی بهره برداری راه آهنکارشناسی پیوسته1374/12/16فعال
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی پیوسته1394/03/16فعال
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی پیوسته1375/09/11فعال
مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1381/05/05منسوخ
مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1394/03/16فعال
مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعال
مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18فعال
مهندسی دریا -دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02فعال
مهندسی راه آهندکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی ساختمان های هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/05فعال
مهندسی سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
مهندسی سوانحدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعال
مهندسی طراحی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/28فعال
مهندسی طراحی محیط زیستدکتری تخصصی1396/09/04فعال
مهندسی عمراندکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمراندکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعال
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوخ
مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی رودخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/07/10منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی عمران ـ نگهداری و بهره‌برداری سدوشبکهکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش زلزلهدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال