لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعالتدوین
عمران ـ آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوین
عمران ـ آبشناسیکاردانی ناپیوسته1372/02/19منسوختدوین
عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوین
عمران ـ امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوختدوین
عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایشکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوین
عمران ـ سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوین
عمران پیش ساخته ها (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1372/10/26منسوختدوین
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران-سدوشبکه گرایش سدکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران-سدوشبکه گرایش شبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگری
مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوختدوین
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاریکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوین
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوین
کاردانی فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعالتدوین
کاردانی فنی عمران - راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوین
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوین
تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوین
حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوین
دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوین
دریانوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوین
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگری
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوین
ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوین
سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوین
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1395/11/11فعالبازنگری
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوین
علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوین
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوین
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوین
علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوین
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگری
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگری
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگری
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته1384/11/15منسوختدوین
عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوین
عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوین
عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوختدوین
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوین
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوختدوین
مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوین
مهندسی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوین
مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوختدوین
مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته1390/06/19فعالبازنگری
مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/01فعالتدوین
مهندسی ایمنی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوین
مهندسی بهره برداری راه آهنکارشناسی پیوسته1374/12/16فعالتدوین
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی پیوسته1397/02/01فعالبازنگری
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/01فعالتدوین
مهندسی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی پیوسته1375/09/11منسوختدوین
مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1397/02/01فعالبازنگری
مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1381/05/05منسوختدوین
مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوین
مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18فعالتدوین
مهندسی دریا -دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوختدوین
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخبازنگری
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02منسوخبازنگری
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوین
مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوین
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوین
مهندسی ساختمان های هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/05فعالتدوین
مهندسی سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوختدوین
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوین
مهندسی سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوین
مهندسی سوانحدکتری تخصصی1396/07/01فعالتدوین
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوین
مهندسی طراحی محیط زیستدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوین
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگری
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/04/11فعالتدوین
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوین
مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوختدوین
مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوین
مهندسی عمران - مهندسی رودخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/07/10منسوختدوین
مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوین
مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوین
مهندسی عمران آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
مهندسی عمران ـ نگهداری و بهره‌برداری سدوشبکهکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1398/04/15فعالتدوین
مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1398/04/15فعالتدوین
مهندسی عمران گرایش زلزلهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش سازهدکتری تخصصی1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعالبازنگری
مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوین
مهندسی عمران گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1385/04/31منسوختدوین
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۸۸ مورد.