لیست کامل رشته ها


نمایش ۱۰۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش سازهدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی خاکدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزلهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی سازهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیکدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26فعال
مهندسی عمران – سد و شبکهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی عمران- ساختمان‌های آبیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی عمران-آب و فاضلابکارشناسی پیوسته1380/03/06منسوخ
مهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته1375/02/16منسوخ
مهندسی فناوری عمران - آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری عمران - حمل و نقل شهریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری عمران - خط و ابنیه متروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری عمران - راهسازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری عمران - سد و شبکهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری عمران-نقشه برداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعال
مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1394/10/27فعال
مهندسی ماشین های ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1372/11/24منسوخ
مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوادکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامددکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی مدیریت پروژهکارشناسی پیوسته1385/10/09منسوخ
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوخ
مهندسی نقشه برداریکارشناسی پیوسته1395/01/22فعال
مهندسی نقشه برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداریدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور راداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اداره زمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/15فعال
مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوخ
مهندسی ژئو تکنیک زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعال
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی کشتی سازیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
مهندسی کشتی-موتورکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مکانیک خاک و پیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/03منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاریکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
نقشه برداری - ژئودزیکاردانی ناپیوسته1366/01/22فعال
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوخ
کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنیکاردانی پیوسته1362/09/17فعال
کاردان فنی کارتوگرافیکاردانی ناپیوسته1363/03/20منسوخ
کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوخ
کاردانی فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعال
کاردانی فنی عمران - ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - تونلسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - خط و ابنیه متروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - منابع آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - منابع آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران – امور پیمان هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – حمل و نقل شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – راهداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال