لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعال
مهندسی راه آهندکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلیدکتری تخصصی1389/08/08فعال
مهندسی سوانحدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی طراحی محیط زیستدکتری تخصصی1396/09/04فعال
مهندسی عمراندکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمراندکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش حمل و نقلدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش راه و ترابریدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش زلزلهدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش سازهدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکیدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی خاکدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزلهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی سازهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریاییدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آبدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیکدکتری تخصصی1392/03/26فعال
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1372/11/24منسوخ
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوادکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامددکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی نقشه برداریدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوخ
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعال
عمران آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب شناسیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوخ
عمران ـ آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ آبشناسیکاردانی ناپیوسته1372/02/19منسوخ
عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
عمران ـ امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوخ
عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایشکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران پیش ساخته ها (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1372/10/26منسوخ
عمران – ساختمانهای آبیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش سدکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش شبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
نقشه برداری - ژئودزیکاردانی ناپیوسته1366/01/22فعال
کاردان فنی کارتوگرافیکاردانی ناپیوسته1363/03/20منسوخ
کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوخ
کاردانی فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته1393/03/04فعال
کاردانی فنی عمران - ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - تونلسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - خط و ابنیه متروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - منابع آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران - منابع آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران – امور پیمان هاکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – حمل و نقل شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – راهداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – راهسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – سازه های متروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعال
کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیرکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
کاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعال
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعال
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوخ
کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنیکاردانی پیوسته1362/09/17فعال
حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
دریانوردی - بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعال
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوخ
سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعال
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخ
مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی ایمنی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعال
مهندسی در سوانح طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18فعال
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی ساختمان های هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/05فعال