لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوخ
حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوخ
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوخ
سازه های هیدرولیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
علمی - کاربردی ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوخ
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
عمران آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته1384/11/15منسوخ
عمران آب شناسیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوخ
عمران ـ آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ آبشناسیکاردانی ناپیوسته1372/02/19منسوخ
عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
عمران ـ امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوخ
عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایشکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران ـ سد و شبکهکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوخ
عمران پیش ساخته ها (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1372/10/26منسوخ
عمران – ساختمانهای آبیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش سدکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
عمران-سدوشبکه گرایش شبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوخ
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)کارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخ
مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسی پیوسته1381/05/05منسوخ
مهندسی دریا -دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی سازهکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوخ
مهندسی سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
مهندسی عمراندکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوخ
مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوخ
مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی رودخانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/07/10منسوخ
مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران آب و فاضلابکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی عمران ـ نگهداری و بهره‌برداری سدوشبکهکارشناسی ناپیوسته1386/04/30منسوخ
مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش سازهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی خاکدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزلهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی سازهدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساختدکتری تخصصی1385/04/31منسوخ
مهندسی عمران – سد و شبکهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی عمران- ساختمان‌های آبیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی عمران-آب و فاضلابکارشناسی پیوسته1380/03/06منسوخ
مهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته1375/02/16منسوخ
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1372/11/24منسوخ
مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی مدیریت پروژهکارشناسی پیوسته1385/10/09منسوخ
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/10/04منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوخ
مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوخ
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
مهندسی کشتی (موتور)کارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مهندسی کشتی سازیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
مهندسی کشتی-موتورکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوخ
مکانیک خاک و پیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/03منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاریکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوخ
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوخ
کاردان فنی کارتوگرافیکاردانی ناپیوسته1363/03/20منسوخ
کاردانی فنی جریهکاردانی ناپیوسته1371/10/17منسوخ
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ
دریا نوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01فعال
دریانوردی - بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعال
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعال
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1395/11/11فعال
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلدکتری تخصصی1394/12/09فعال
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعال
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعال
مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته1390/06/19فعال