لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی1374/06/19فعالتدوین
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی1374/06/19فعالتدوین
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوین
مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی گرایش سرمایه های انسانی دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوین
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوین
مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوین
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.