لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
آب زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17منسوخبازنگری
آب و هواشناسیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوین
آب و هواشناسیدکتری تخصصی1395/08/16فعالبازنگری
آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگری
آب و هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)دکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوخبازنگری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوین
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینهدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهریدکتری تخصصی1390/09/05منسوخبازنگری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.