لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/07/18منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1395/08/16فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
نمایش ۹۹۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.