لیست کامل رشته ها


نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعال
جغرافیا وبرنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخ
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخ
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخ
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخ
جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1392/03/12منسوخ
جغرافیا وبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعال
جغرافیا وبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیا گرایش جغرافیا ی سیاسی - نظامیکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوخ