لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگری
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.