لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگری
جغرافیا و دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوین
جغرافیا وبرنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگری
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگری
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگری
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1391/06/19منسوخبازنگری
جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1392/03/12منسوخبازنگری
جغرافیا وبرنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگری
نمایش ۱٬۰۱۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.