لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور برنامه ریزیکاردانی پیوسته1379/10/04منسوخ
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور پژوهشگریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوخ
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور کارگزینیکاردانی پیوسته1379/10/04منسوخ
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوخ
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/01/19منسوخ
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوخ
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوخ
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1379/04/26منسوخ
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/06/30منسوخ
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوخ