لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1395/11/27فعالبازنگری
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1385/01/15منسوختدوین
برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوین
برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوین
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1397/12/19فعالبازنگری
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگری
برنامه ریزی امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/28منسوختدوین
برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/12/02فعالتدوین
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگری
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1393/10/30فعالبازنگری
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۴ مورد.