لیست کامل رشته ها

نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
رفاه اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعال
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعال
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ