لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09فعال
مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژیدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیستدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژیدکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)دکتری تخصصی1391/07/09فعال
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعال
مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیکدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/03/21فعال
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوخ