لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلاندکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامیندکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/12/17منسوخ
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال