لیست کامل رشته ها

نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۵۳۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژهدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوخ
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالیدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/24فعال
مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریدکتری تخصصی1395/05/24فعال
مهندسی صنایع-تولید صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
مهندسی طبیعتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوخ