لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/04/19فعالتدوین
مهندسی برق گرایش رادارکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوین
مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش سیستم های هدایت و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش شبکه های مخابراتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگری
مهندسی برق گرایش قدرتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوین
نمایش ۳٬۷۵۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۶۶۴ مورد.