لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگری
مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندهادکتری تخصصی1376/04/08منسوختدوین
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگری
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوین
مهندسی شیمی گرایش فرایندکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوختدوین
مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگری
مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگری
مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوختدوین
مهندسی شیمی گرایش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگری
مهندسی شیمی گرایش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوختدوین
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۶۶۴ مورد.