لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/20فعال
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05فعال
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوخ
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعال
مهندسی مکاترونیکدکتری تخصصی1396/09/04فعال
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعال
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعال
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیدکتری تخصصی1394/12/09فعال
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسمانددکتری تخصصی1394/12/09فعال
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هادکتری تخصصی1394/12/09فعال