لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۵۰۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعال
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگدکتری تخصصی1376/04/22منسوخ
مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/22فعال
مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/16منسوخ
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخ
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخ
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعال
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/11/27فعال
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/12/18فعال
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1392/12/18فعال