لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/06/31منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخ