لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۳۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش سواحلدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامددکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/07/11منسوخ