لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۵۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۲۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هواییدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش فضاییدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهوارهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی هوا فضا-آئرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-الکترونیک هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوخ
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ