لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی نساجیدکتری تخصصی1395/02/05فعال
مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعال
مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخ
مهندسی نساجی - الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوخ
مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
مهندسی نساجی گرایش الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال
مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال
مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال
مهندسی نساجی گرایش فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال