لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۵۴۱ تا ۵٬۵۵۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعال
کودکان استثنایی نابینا و نیمه بیناکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعال
کودکان استثنایی ناسازگارکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعال
کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنواکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعال
کودکیاری گرایش مربی کودککاردانی پیوسته1380/07/01فعال
گازرسانیکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوخ
گرافیککاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخ
گرافیککارشناسی ناپیوسته1384/07/30منسوخ
گرافیک (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخ
گرافیک رایانهکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوخ