لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوین
جدول و سرفصل دروس عمومیکارشناسی پیوسته1392/07/02فعالتدوین
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوین
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگری
جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدوین
نمایش ۹۶۱ تا ۹۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.