لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۶۱ تا ۹۷۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیاکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوخ
جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعال
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1395/08/16فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ