لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/07/18منسوخ