لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
جریانهای کلامی معاصردکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوین
جریه (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوین
جریه راه آهنکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوین
جغرافیاکارشناسی پیوسته1377/04/07منسوختدوین
جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعالبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27منسوخبازنگری
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوختدوین
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخبازنگری
نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.