لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1376/07/13منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1395/08/16فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال