لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوخ
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعال
ژئوفیزیک گرایش زمین گرماییدکتری تخصصی1378/07/11فعال
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوخ
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1395/12/01فعال
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعال
ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریکدکتری تخصصی1394/03/16فعال
ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیسدکتری تخصصی1394/03/16فعال
ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیسدکتری تخصصی1395/12/01فعال
ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیسدکتری تخصصی1395/12/01فعال