لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۵۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال
جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوخ
جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ