لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوین
آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوین
آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوین
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوین
آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگری
آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14منسوختدوین
آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگری
آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوین
آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوین
آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگری
نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۴ مورد.