لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1377/01/30منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/07/18منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1395/08/16فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخ