لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1395/08/16فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18منسوخ
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعال