دکتری تخصصیphd

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوین
آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوین
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگری
انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوین
انگل شناسیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگری
انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگری
اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگری
ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوین
بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11فعالتدوین
باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.