کارشناسی ارشد ناپیوسته

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوین
انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگری
ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوین
بافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوین
باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوین
بهداشت آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10منسوختدوین
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوین
بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوین
سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوین
فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.