کارشناسی پیوسته

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوین
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوین
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1389/06/06منسوختدوین
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگری
علوم اسب و اسبداریکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوین
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.