کارشناسی ناپیوسته


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعال
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعال
آموزش وپرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعال
اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی ناپیوسته1395/04/19فعال
اموزش راهنمایی ومشاورهکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعال
تربیت مربی امور تربیتیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخ
تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخ
تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخ