کاردانی نا پیوسته


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعال
امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1376/01/17فعال
انتقال آبکاردانی ناپیوسته1376/01/17فعال
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعال
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعال
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعال
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعال
تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعال
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعال
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعال