کارشناسی پیوسته


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعال
ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1393/04/01منسوخ
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوخ
علو م و صنایع چوب و کاغذکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوخ
علوم دامیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
علوم و مهندسی آبکارشناسی پیوسته1391/11/08فعال
علوم و مهندسی باغبانیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
علوم و مهندسی جنگلکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
علوم و مهندسی شیلاتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال