آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان عملی برای ورد به دوره های تحصیلی بالاتر

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۸ کد : ۱۸۱۳۷ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۱۰۵۷

در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان آین آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه ، ده ماده و پانزده تبصره در تاریخ 5/2/90 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید.Tashilat.pdfTashilat.pdf