شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۸۳۷۸

۱- برسی و بازنگری در نظام ها و روشهای آموزشی و ارائه پیشنهاد برای بهبود نظام ها و روشها
۲- بررسی روند تحولات نظام آموزش عالی کشور
۳- بررسی و بازنگری در شیوه های اجرایی و برنامه ریزی آموزشی و درسی
۴- تهیه و تصویب آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها
۵- بررسی و بازنگری در آیین نامه ها و مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی
۶- شناسایی مشکلات دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه راه حل برای آنها
۷- بررسی راه کارهای مناسب ارتقای سطح علمی مربیان
۸- تهیه گزارش های ادواری در مورد وضعیت کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
۹- بررسی و بازنگری در زمینه معیارهای شناسایی استعداد های درخشان در دانشگاهها
۱۰- تدوین سیاست های حفظ و شکوفا سازی استعدادهای درخشان در دانشگاه ها
۱۱- تدوین آین نامه ها و برنامه های آموزشی پژوهشی استعداد های درخشان
۱۲- تدوین سیاست و برنامه های حمایت مادی و معنوی از استعداد های درخشان
۱۳- برنامه ریزی و پیگیری اجرایی برنامه های شناسایی, شکوفا سازی و جذب استعدادهای درخشان
۱۴- اجرای طرح های پژوهشی در زمینه استعدادهای درخشان
۱۵- تدوین شاخص های هوشی, رفتاری, آموزشی و تربیتی استعداد های درخشان
۱۶- اصلاح روشهای موجود شناسایی استعدادها و تعمیم آن به سطح کل کشور
۱۷- ارئه برنامه های آموزشی و پژوهشی ویژه برای استعدادهای درخشان
۱۸- تحت پوشش قرار دادن کلیه استعداد های شناسایی شده
۱۹- تهیه گزارشهای ادواری در مورد وضعیت استعداد های درخشان در آموزش عالی
۲۰- تهیه موضوعات اصلی مربوط به نحوه هزینه کردن اعتبارات استعدادهای درخشان توسط دانشگاهها‌