آئین نامه یکپارچه ۲ دوره های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( ویژه دانشگاه های سطح ۱و۲ دولتی)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۳۰ دی ۱۳۹۶