شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم و بهداشت و درمان

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

مرجع تصویب : معاونین آموزشی و پژوهشی وزارتخانه های علوم و بهداشت