نکات مربوط به آیین‌نامة تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی