آیین نامة ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر