ضمائم مربوط به آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی