اصلاحی ماده 39 و ماده 52 آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی