آیین نامه اعطای بورس دکتری برای ارتقای سطح علمی مربیان