آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی به صورت مجازی با اولویت دروس پایه و عمومی شماره ۶۴۸

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ شهریور ۱۳۸۶