آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی به صورت مجازی با اولویت دروس پایه و عمومی شماره 648